Samenwerking met andere Wooninitiatieven

Olivier ondersteunt in woord en daad nieuwe initiatieven in het domein van zorg en wonen door het delen van verworven kennis en expertise. Het kan dan gaan om beleidsontwikkelingen op het terrein van de gehandicaptenzorg, de veranderingen in wetgeving waar Wooninitiatieven mee te maken krijgen (overheveling van taken van AWBZ naar Wmo, Wet langdurige zorg), praktische hulp bij het verwerven van sponsorgelden, adviezen bij het opstellen van een exploitatieplan of contracten met een zorgaanbieder en wooncorporatie.

Olivier is aangesloten bij het Platform Wooninitiatieven in Brabant en is lid van het Landelijk Steunpunt Wonen van Per Saldo, belangenbehartiger van PGB-houders, specifiek voor Wooninitiatieven. Een aantal ouders is tevens lid van budgethoudersvereniging Naar Keuze.

Olivier is actief lid van het Regionaal Platform Samenwerkende Wooninitiatieven (RPSW) in Eindhoven en participeert in regionale en landelijk georganiseerde activiteiten rondom wooninitiatieven. Samen met Zorgbelang Brabant is een onderzoek uitgevoerd naar de regelgeving voor Werk en Dagbesteding voor de doelgroep waartoe onze bewoners behoren en is een meting gedaan van de tevredenheid met werk en dagbesteding bij onze eigen bewoners en bij de bewoners van wooninitiatief Goed Wonen in Oisterwijk. Het resultaat is in een publicatie vastgelegd. De vragenlijsten die Olivier heeft ontwikkeld voor dit onderzoek maar ook voor andere onderzoeken worden op verzoek beschikbaar gesteld aan andere wooninitiatieven in de regio en in heel Nederland.