OLIVIER VISIE EN ORGANISATIE

 

Wil je snel: ga alleen,

Wil je ver: ga samen

 

Moergestel, augustus 2015

Olivier Visie en Organisatie

Augustus 2015                                                                                                                                                            Pagina 1

 

 

Inhoud

 

 1. Inleiding

 

 1. Visie: zorg en wonen op maat
  • Gescheiden zorg en wonen
   • Professionele zorg en begeleiding
   • Kwaliteit van de zorg
   • Samenwerking binnen de ‘driehoek’ bewoner-ouders-begeleiders
   • Wonen
  • De kracht van het collectief

 

 1. Professionele zorgaanbieder

 

 1. Organisatie Olivier
  • Stichting Olivier
   • Contracten en collectieve afspraken
   • Werkgroepen
  • Raad van Belanghebbenden
  • Vereniging Olivier
   • Vrienden van Olivier 4.4. Stichting Steunfonds Olivier

 

 1. Maatschappelijke participatie

 

 1. Continuïteit van Olivier

 

 1. BIJLAGEN

 

 • Statuten en reglementen
  • Statuten Stichting Olivier
  • Statuten Vereniging Olivier
  • Huishoudelijk Reglement Stichting Olivier
  • Huisregels

 

 • Contracten
  • Individueel zorgcontract + toelichting
  • Dienstverleningsovereenkomst tussen Olivier en ASVZ
  • Individuele huurovereenkomst
  • Overeenkomst van huur en verhuur tussen Olivier en Stromenland
  • Overeenkomst gezamenlijke huishouding

 

 • Afspraken bij vertrek en bij de komst van een nieuwe bewoner
  • Verhuisprotocol
  • Profielschets nieuwe bewoner
  • Intentieverklaring

 

1.         Inleiding

Olivier Wooninitiatief Moergestel bestaat uit een groep van twaalf jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Olivier is opgericht door een groep ouders om een veilige thuishaven te creëren waar hun kinderen de zorg en begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Alle jongvolwassenen (in het vervolg ‘bewoners’ genoemd) hebben behoefte aan ondersteuning bij het bieden van structuur, rust en regelmaat in hun dagritme. Olivier biedt zorg en begeleiding die zijn afgestemd op hun individuele behoeften. Zij wonen in zelfstandige huurappartementen, die zijn gegroepeerd rondom een gemeenschappelijke leefruimte. Daarin is ook een slaap- en kantoorruimte opgenomen voor het personeel dat de 24-uurszorg levert.  Olivier Wooninitiatief is nu (augustus 2015) bijna 6 jaar in exploitatie. Zie ook:

www.oliviermoergestel.nl.

Olivier is opgezet als een kleinschalig Wooninitiatief. Deze keuze heeft gevolgen voor de betrokkenheid van ouders en verwanten. Olivier verwacht van de ouders en/of andere familieleden van de bewoners dat zij zich in woord en daad inzetten voor het welslagen van het initiatief. Er worden hoge eisen gesteld aan de betrokkenheid op elkaar, aan het openstaan voor anderen en aan de bereidheid zorg en inzet voor het collectief te tonen, naast het geven van aandacht aan het eigen kind. Van de ouders wordt verwacht dat zij tal van ondersteunende diensten ten behoeve van de Olivierorganisatie verrichten.

 

Hieronder volgt eerst een toelichting op wat Olivier verstaat onder zorg en wonen op maat. Een apart hoofdstuk is gewijd aan (de keuze voor) de professionele zorgaanbieder. Aansluitend wordt de organisatiestructuur van Olivier beschreven, waarbij onder meer de doelstellingen van de Stichting en de Vereniging en de contractuele verplichtingen van de bewoners en hun ouders aan bod komen.

2.         Visie: zorg en wonen op maat

Doel van Olivier is de divers samengestelde groep bewoners met een beperking, onder regie van de ouders, de benodigde professionele zorg en begeleiding te bieden in een beschermende woonomgeving. Olivier streeft na dat de bewoners zich maximaal kunnen ontplooien en een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, midden in de samenleving. Hiermee zijn de belangrijkste kenmerken van Olivier gegeven:

 1. diversiteit van de groep bewoners: de bewonersgroep bestaat voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen. Persoonlijke kenmerken, hobby’s, mogelijkheden, beperkingen en zorgvraag lopen sterk uiteen. De keuze voor een heterogene groep is bewust gemaakt. We hebben de overtuiging dat onze bewoners juist vanwege hun diverse mogelijkheden en beperkingen elkaar op verschillende gebieden kunnen ondersteunen, aanvullen en stimuleren. De sfeer binnen de bewonersgroep is altijd goed: onze bewoners kunnen het goed met elkaar vinden;
 2. regie van de ouders: Olivier is door de ouders opgezet om zelf de regie over de zorg aan hun kinderen te kunnen voeren, los van bestaande zorginstellingen, maar in goede onderlinge samenwerking met professionals die worden ingehuurd. Door goede samenwerking tussen ouders en professionele begeleiders krijgen de bewoners precies de zorg die ze nodig hebben. Maatwerk dus, zowel voor de hele groep als voor iedere bewoner apart;
 3. professionele zorg-op-maat: de Olivier-bewoners hebben allemaal een indicatie voor 24-uurszorg en -begeleiding, vastgelegd in een zorgzwaartepakket (ZZP). De zorg en begeleiding worden geleverd door een klein, vast team van medewerkers van professionele zorgverlener ASVZ. Als professionals zoeken zij naar een balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en regelmaat en het voorkómen van isolement aan de andere kant. Elke bewoner heeft een vaste persoonlijk begeleider (PB’-er ). De individuele zorg is gebaseerd op een Individueel Plan (IP), dat periodiek met de bewoner en zijn of haar ouders wordt doorgenomen en zo altijd actueel blijft;
 4. beschermende woonomgeving: alle bewoners beschikken over een eigen huurappartement met specifieke voorzieningen, die zorg op maat mogelijk maken. De gemeenschappelijke leefruimte heeft een flinke keuken waarin elke dag wordt gekookt. Als ze dat willen, kunnen onze bewoners aanschuiven voor het eten en daarna samen tv kijken, spelletjes doen of gewoon gezellig kletsen. Er is altijd iemand van het zorgteam aanwezig om op terug te vallen;
 5. zo normaal mogelijk leven: Olivier zorgt voor een vast dagritme en een structuur die het de bewoners mogelijk maken hun dagelijkse bezigheden en hobby’s uit te voeren. Overdag gaan de meeste bewoners naar hun werk of dagbesteding. Eenmaal thuis helpen ze mee bij het inkopen van de boodschappen voor de maaltijden, het koken en het afwassen. Buiten die rituelen van alledag worden er tal van gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Maar niet alles hoeft samen. Elke bewoner kiest immers zijn eigen weg tussen individuele zelfredzaamheid en groepsdeelname;
 6. midden in de samenleving: de keuze om Olivier op een centrale plek te vestigen in een relatief kleine maar actieve dorpsgemeenschap is niet een toevallige. Samenwerking met andere partijen in Moergestel vinden we zeer belangrijk. Waar mogelijk doen de Olivier bewoners mee aan activiteiten in het dorp, de

wandelvierdaagse bijvoorbeeld. Enkele bewoners hebben hun werk in het dorp of zijn lid van een sportvereniging. Vrijwilligers uit het dorp zijn actief bij Olivier;

 1. optimale ontplooiingsmogelijkheden: warmte, interactie en betrokkenheid met begrip voor elkaar: dat zijn de pijlers waarop de professionele zorg en begeleiding steunen. Diezelfde waarden gelden net zo goed voor de ouders, in onze relaties onderling en in de wijze waarop we met het team en alle twaalf bewoners omgaan. Bij alles staat het welbevinden (lichamelijk en emotioneel) van onze bewoners voorop. Zij worden gestimuleerd persoonlijke relaties aan te gaan en naar vermogen mee te doen in de maatschappij, met recht op privacy én hun eigen mening. Waar mogelijk wordt ook gestimuleerd dat zij hun zelfredzaamheid vergroten en zich verder ontwikkelen.
2.1.      Gescheiden zorg en wonen

Olivier heeft gekozen voor het model van gescheiden zorg en wonen. De kosten van de zorg worden gefinancierd uit de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) van de bewoners. De huur van de appartementen en de kosten voor levensonderhoud betaalt ieder uit het eigen inkomen.

2.1.1. Professionele zorg en begeleiding

Alle bewoners hebben een CIZ-indicatie voor verblijf die door het Zorgkantoor is omgezet in een

PGB. De benodigde 24-uurszorg voor alle 12 Olivier-bewoners wordt bekostigd uit de gezamenlijke PGB’s. Sinds 2009 koopt Olivier de zorg collectief in bij een professionele zorgverlener ASVZ uit Sliedrecht. Hier is een uitgebreide selectieprocedure van zorgaanbieders aan vooraf gegaan (zie hoofdstuk 3).Tevens heeft Stichting Olivier individuele zorgovereenkomsten afgesloten met alle bewoners (alle contracten zijn toegelicht in hoofdstuk 4.1.1.).

In deze opzet treedt Olivier op als zorgaanbieder voor alle bewoners. Voor deze opzet is niet alleen gekozen omdat we samen goedkoper kunnen inkopen (de dagelijkse zorg, schoonmaak, nachtzorg etc.), maar ook omdat iedereen er belang bij heeft dat het collectief goed functioneert. Hierdoor houden we als ouders de regie in eigen hand en kunnen we maximaal inzetten op maatwerk in de collectieve en individuele zorg voor de bewoners. Op deze manier krijgen alle bewoners veel meer zorg en aandacht dan alleen op basis van hun individuele zorgindicatie mogelijk zou zijn.

Naast de personeelsinzet van het zorgteam regelt Stichting Olivier zelf een aantal aspecten van de ondersteuning die voor alle bewoners van belang zijn. Deze collectieve kosten zoals (beperkte) administratiekosten en reservering voor opvang van leegstand en eventuele calamiteiten in de zorgsfeer en opvang van schommelingen in de personeelskosten, worden eveneens uit de gezamenlijke PGBs betaald.

Mantelzorgers (ouders/familie) en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

2.1.2. Kwaliteit van de zorg

De zorg en begeleiding voor alle bewoners worden verleend door een vast team van medewerkers, die in dienst zijn van ASVZ. Het bestuur van Stichting Olivier overlegt regelmatig met ASVZ over de inzet van personeel en het dienstrooster. De visie van Olivier bepaalt samen met de protocollen van de zorgverlener de kwaliteit van de zorg.

De belangrijkste kwaliteitseisen van Olivier voor de zorg en begeleiding zijn de volgende:

 • de zorg en begeleiding worden uitgevoerd door een professioneel team dat werkt volgens de kwaliteitseisen van een HKZ-gecertificeerde zorgverlener;
 • de kwaliteit van bestaan van de individuele bewoners staat centraal. Deze is voor iedere bewoner anders. De begeleiding is dus maatwerk en moet aansluiten bij de individuele zorgbehoeften, op alle terreinen, zowel lichamelijk en emotioneel welzijn, als interpersoonlijke relaties, meedoen aan de maatschappij, recht op privacy, eigen regie enz.;
 • 24 uur/dag aanwezigheid van hulpverlener(s) is gegarandeerd. De begeleiding op de vrije dagen en opvang bij ziekte moet goed geregeld zijn. Er is een slaapwacht aanwezig in het gebouw. Waar mogelijk en relevant wordt ook domotica ingezet;
 • de begeleiding is gericht op het vinden van een goede balans tussen individuele vrijheid/uitdaging aan de ene kant en het bieden van regelmaat en geborgenheid, en het voorkómen van isolement aan de andere kant. Aandachtspunten daarbij zijn stimulatie door begeleiding, bevorderen van zelfvertrouwen, en het ontwikkelen van ‘groepsgeest’:

elkaar verder helpen;

 • stimuleren van sociale interactie, niet alleen binnen de groep van Olivier, maar ook daar buiten met de dorpsgemeenschap in Moergestel. Dit betekent dat er ook in het weekend en ’s avonds voldoende begeleiding moet zijn om (gezamenlijke) activiteiten van bewoners (in groepjes) te stimuleren;
 • om dit alles te realiseren is er naast de professionele hulpverlening ook veel inzet nodig van ouders/verwanten en waar mogelijk worden hand- en spandiensten verricht door vrijwilligers;
 • Olivier heeft er nadrukkelijk voor gekozen om het zorgteam geen minutenregistratie bij te laten houden (geen stappentellers) omdat dit veel tijd en geld kost, waar de bewoners niet veel mee opschieten. De tijd kan beter aan de zorg voor de jongeren worden besteed, te meer daar tijdregistratie niets zegt over de kwaliteit van de geboden zorg;
 • goede kwaliteit van zorg staat of valt met open communicatie binnen het zorgteam, tussen teamleden en bewoners, tussen teamleden en ouders en tussen Olivier en ASVZ. Ouders zijn mede verantwoordelijk voor een goed werkklimaat voor het personeel: we willen de professionals niet voor de voeten lopen. Dat betekent dat ouders terughoudend moeten zijn in hun gedragingen en uitingen; behalve dat tegenstrijdige adviezen storend kunnen zijn voor zowel team als bewoners, kost bemoeienis van ouders met de dagelijkse gang van zaken ook tijd en dus geld.

 

Evaluatie van de kwaliteit van de zorg is in de organisatie op verschillende niveaus verankerd:  het zorgteam evalueert regelmatig de zorg en de eigen werkwijze;

 • de PB’er evalueert de individuele zorg samen met bewoner/ouders/orthopedagoog of teamleider. Afspraken en doelen zijn vastgelegd in het Individuele Plan. Tussen bewoner-ouders-PB’er (de ‘driehoek’; zie volgende paragraaf) kan een eventueel tekortschieten van de geïndiceerde zorgbehoefte worden gesignaleerd. Zo nodig wordt dan aanpassing van de indicatie overwogen en wordt een herindicatie aanvraag in gang gezet;
 • de ervaring heeft geleerd dat aanvragen voor CIZ-indicaties goed moeten zijn onderbouwd om de daadwerkelijke zorgbehoefte te kunnen dekken. De kern van de beperking moet duidelijk zijn weergegeven evenals de benodigde ondersteuning, uitgaande van de situatie dat de bewoner geen hulp van buiten heeft. Aan de aanvragen worden medische en psychologische rapporten toegevoegd. Het goed beschrijven van de zorgbehoefte blijkt een lastige klus te zijn. Daarom wordt bij aanvragen voor

(her)indicaties de expertise van ASVZ ingewonnen;

 • de teamleider evalueert regelmatig de inzet van teambegeleiders in relatie tot de zorgbehoefte, en de daarop gebaseerde CIZ indicaties, van de 12 bewoners;
 • in themabijeenkomsten met de ouders komt het reilen en zeilen van de zorg en eventueel noodzakelijke bijstelling en verbeteringen in de zorg regelmatig aan de orde.

Het gaat daarbij over thema’s die voor de hele bewonersgroep van belang zijn, niet over individuele gevallen. Voorbeelden zijn: het functioneren van de ‘driehoek’, seksualiteit, scholing van het team, toekomst van de zorg in relatie tot de financiën, samenwonen, e.d.;

 • regelmatig (jaarlijks) wordt de algemene tevredenheid van de bewoners en hun ouders geëvalueerd, via gesprekken met de teamleider en/of enkele ouders of via schriftelijke evaluatie;
 • het bestuur van Stichting Olivier evalueert de totale zorgaanpak van Olivier bestuurlijk, dus zowel het functioneren van het zorgteam als de communicatie/afspraken met bewoners, ouders/familie, zorgteam en zorgaanbieder in het kwartaaloverleg met ASVZ.

2.1.3. Samenwerking binnen de ‘driehoek’ bewoner-ouders-begeleiders

Goede kwaliteit van zorg is alleen mogelijk als er goede samenwerking is tussen de bewoner, zijn/haar ouders en het begeleidingsteam. Het welzijn van de bewoners is altijd afhankelijk van een goede relatie tussen de ouders en begeleiders. Duidelijke communicatie over wederzijdse verwachtingen geeft de bewoner houvast. De ervaring leert dat ouders én begeleiders moeten investeren in het goed laten functioneren van de ‘driehoek’. De PB’-er vervult hierin een sleutelrol.

Sinds de start van Olivier zijn nieuwe gezichtspunten met betrekking tot de zorg naar voren gekomen die binnen de ‘driehoek’ verder opgepakt moeten worden:

 • het werk is niet af als bewoners in hun appartement komen wonen; pas daarna komt de hele ‘huishouding’ langzaam in balans en wordt de zorgvraag goed duidelijk;
 • de zorg kan wel ‘overgedragen’ worden door de ouders, maar zij zijn zich er vaak niet volledig van bewust hoeveel zorg ze ongemerkt thuis altijd gegeven hebben. Overdracht van de zorg is een langdurig proces, waarbij team en ouders (en de bewoner) goed moeten samenwerken;
 • aanvankelijk was voor het team niet altijd duidelijk wie de regie heeft: ouders (‘oprichters’) werden als de baas gezien. Intussen wordt er bewust aan gewerkt om dit beeld te kantelen: alleen het team heeft een totaalbeeld van alle bewoners en hun achtergronden. Zij zijn professionals en moeten de goede afwegingen kunnen maken. Het team heeft in de zorg dan ook de centrale plaats. Ouders blijven uiteraard wel de ervaringsdeskundigen voor hun eigen zoon of dochter;
 • als er onverhoopt onenigheid is over de begeleiding binnen de ‘driehoek’, overlegt de

PB’-er met de teamleider. Als men er samen niet uitkomt, wordt met het bestuur van Stichting Olivier in overleg met ASVZ de knoop doorgehakt;

 • aandacht voor de zorgvisie en de principes van Olivier blijft continu en permanent noodzakelijk.
2.1.4. Wonen

Olivier is gehuisvest in een nieuwbouwcomplex op de plaats van het voormalige Antoniushuis in Moergestel, een franciscanessenklooster aan het riviertje de Reusel. Het complex is gebouwd door Woonstichting Stromenland (inmiddels Woonstichting Leystromen). Olivier heeft de beschikking over twaalf individuele appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Die laatste omvat een slaap- en werkruimte voor de zorgverlener, een woonkeuken en een zitgedeelte. In het complex zijn ook tien seniorenwoningen in ondergebracht en het Medisch Centrum Moergestel is er gevestigd.

 

Olivier huurt de appartementen collectief van de Woonstichting en verhuurt deze, onder de condities van de Woonstichting, door aan de individuele bewoners (zie hoofdstuk 4.1.1.). De zelfstandige appartementen zijn voorzien van een keuken en (aangepaste) badkamers. Met de Woonstichting is afgesproken dat de huurprijs onder het niveau blijft voor de huurtoeslag. De huur en overige woonkosten, evenals de kosten van levensonderhoud, betalen de bewoners uit eigen inkomsten (veelal een Wajonguitkering, al dan niet aangevuld met loon uit arbeid). De inrichting van de individuele appartementen is ieders eigen verantwoordelijkheid en geschiedt op eigen kosten. In de kosten van het betrekken van de appartementen draagt Olivier niet bij. De elektronische infrastructuur van Olivier omvat telefoonaansluitingen, internetverbindingen en een domotica/signaleringssysteem. Het domotica-systeem is in beheer en onderhoud bij ASVZ. Warm water en warmte worden geleverd via een zogenaamd WKO-systeem (warmte-koude opslag).

Met uitzondering van de kosten voor elektra, water en WKO, wordt de gemeenschappelijke ruimte door Woonstichting Leystromen om niet (zonder tegenprestatie) geleverd aan Olivier. Voor bepaalde activiteiten met andere dorpsbewoners wordt deze ruimte opengesteld, voor zover dat past bij het dagelijkse gebruik van de ruimte door de bewoners. De ruimte is ingericht door Olivier met door haar daartoe verworven bijdragen van diverse fondsen, bedrijven en particulieren. Het onderhoud van de keuken is – met uitzondering van de apparatuur volgens het contract dat Olivier met de Woonstichting heeft afgesloten – voor rekening van de Woonstichting. De keukenapparatuur, het meubilair en resterende inboedel komen qua onderhoud en vervanging voor rekening van Olivier zelf. De gemeenschappelijke ruimte wordt schoongehouden door de huishoudelijke medewerkers van het Olivierteam. De vervangingskosten voor de inboedel van de gezamenlijke ruimten en het leegstandsrisico worden niet ten laste van de bewoners gebracht, maar komen ten laste van Stichting Olivier.

2.2.      De kracht van het collectief

Drijfveer van alle betrokkenen bij Olivier was én is het tot stand brengen en houden van een goed draaiend Wooninitiatief, waar de bewoners het naar hun zin hebben en gelukkig zijn, waar de sfeer goed is, en waar de begeleiders met plezier werken. Zolang aan die voorwaarden wordt voldaan zijn ook de ouders tevreden. Uiteraard gaat dit niet vanzelf; goede samenwerking – op basis van bovenbeschreven visie – en onderlinge solidariteit blijven steeds noodzakelijk. De bewoners hebben elkaar nodig en hun ouders ook. Door de collectieve aanpak hebben alle bewoners meer kwaliteit van leven dan wanneer alleen naar individuele oplossingen zou worden gezocht.

Olivier kan alleen goed blijven draaien als alle ouders daar de schouders onder blijven zetten en elkaar ondersteunen als dat nodig is. Dankzij die samenwerking heeft Olivier nu – na bijna 6 jaar – heel veel bereikt:

 • er staat een organisatie, gebaseerd op een heldere visie en onderling vertrouwen;
 • de zorg wordt geleverd door een vast team van betrokken, zorgzame en betrouwbare medewerkers die bereid en in staat zijn te werken volgens de zorgvisie van Olivier. Bij tevredenheidsonderzoeken scoort de zorg bij Olivier altijd goed;
 • de bewoners kunnen het buitengewoon goed met elkaar vinden, ze voelen zich thuis;
 • ouders voelen zich betrokken, niet alleen bij de zorg voor hun eigen kind, maar zij werken ook met elkaar samen in besturen, werkgroepen of activiteitencommissies;
 • er heerst een goede sfeer en er is open communicatie tussen begeleiders en ouders en tussen ouders onderling;
 • er is een gezonde financiële basis voor de exploitatie van de zorg, op basis van de PGB bijdragen uit de Wlz (voorheen AWBZ). Er is een Steunfonds opgericht om calamiteiten

in de zorg op te kunnen vangen en om voldoende respijt te hebben ingeval gewijzigd overheidsbeleid onverhoopt aanpassingen in de organisatie en de personeelsinzet noodzakelijk zou maken;

 • de individuele appartementen en de bijbehorende gezamenlijke ruimten zijn op de toekomst van de bewoners berekend en zijn betaalbaar. Er zijn aangepaste woonvoorzieningen (uit de Wmo);
 • bij de start van Olivier in 2009 zijn voldoende fondsen geworven voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten;
 • er is een netwerk opgebouwd van ‘Vrienden-van-Olivier’.
3.         Professionele zorgaanbieder


Om de zorg te kunnen organiseren is ondersteuning gezocht bij een professionele zorgaanbieder. Tijdens de voorbereidingsfase heeft Olivier op basis van een schriftelijke offerte van meerdere zorgaanbieders in de regio Midden-Brabant gekozen voor ASVZ. Daarbij waren de volgende criteria doorslaggevend:

 • ondersteuning van de visie van Olivier;
 • waarborg voor eigen regie van het initiatief, kleinschaligheid, korte lijnen en geen aanbodgerichte instellingszorg;
 • vakmanschap, interactie en energie op de werkvloer van begeleiders die zich verantwoordelijk voelen voor hun werk en er plezier in hebben. Geen aanpak, waarbij de verantwoordelijkheden opgedeeld worden, vergaande functiescheiding plaatsvindt en de processen in cijfertjes, verslaglegging, en rapportages worden gevangen om te kunnen bewijzen dat er niets fout is gegaan: geen ‘stappentellers’ (zie paragraaf 2.1.2.);
 • voldoende speelruimte voor het zorgteam om zelfstandig te opereren met adequate ondersteuning vanuit de zorgverlenersorganisatie;
 • een inzichtelijke financiële afwikkeling die is afgestemd op een Wooninitiatief;
 • bereidheid van de zorgverlener om te investeren in gerichte ontwikkeling en scholing van het zorgteam;
 • inspraak van Olivier bij het aannemen van personeel en bij de teamsamenstelling.

 

Met ASVZ zijn de volgende afspraken gemaakt over de inzet van het personeel:

 • zorg en begeleiding worden geleverd door een klein, vast team van betrokken en zich verantwoordelijk voelende medewerkers. De teamleden onderschrijven de visie van Olivier en stemmen hun werkwijze daarop af. Het team werkt zelfstandig en regelt zoveel mogelijk zaken zelf (zoals dienstrooster, invulling scholingsprogramma), in onderling overleg;
 • de medewerkers kunnen goed inspelen op de uiteenlopende zorgvragen en zij hebben plezier in het bieden van een veilige en stimulerende thuisbasis voor de bewoners. De deskundigheid van de medewerkers – zowel qua opleiding, scholing en ervaring als qua houding en bejegening – past bij de behoeften van de bewoners. Wanneer specifieke kennis met betrekking tot de problematiek van de bewoners niet optimaal is, nemen medewerkers zelf initiatief tot bijscholing of extra begeleiding, zoals

coachingsgesprekken of het inschakelen van de orthopedagoog of andere expertise;

 • het team levert de dagelijkse zorg en ondersteuning conform de afspraken die zijn vastgelegd in de individuele zorgplannen en in een jaarlijks door het zorgteam op te stellen werkplan, waarin afspraken over de collectieve zorg (zoals scholingswensen, specifieke aandachtspunten etc.). Uiteraard zijn ook de gezamenlijke huisregels (bijlage

7.1.4.) leidraad voor de begeleiding van de bewoners;

 • het team zorgt voor goede, beknopte werkoverdracht aan elkaar. Belangrijke zaken worden genoteerd in de zorgmap;
 • teamleden spreken elkaar aan als er zaken niet goed gaan. Er wordt niet in negatieve zin gesproken over een collega die niet aanwezig is;
 • er vindt regelmatig evaluatie plaats van de eigen werkwijze (getoetst aan de visie van Olivier). Afspraken worden vastgelegd;
 • er is voldoende evenwicht in fulltime en parttime aanstellingen (minimum aantal werkuren per week) om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen.

 

Het team van medewerkers voelt zich betrokken en verantwoordelijk en staat onder leiding van een meewerkende teamleider. De geboden zorg en begeleiding voldoen aan de professionele eisen van ASVZ, dat HKZ-gecertificeerd is (‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’).

Het team levert niet alleen ‘technische’ lichamelijke verzorging. De medewerkers brengen ook structuur aan in het dagritme. Ze ondersteunen in samenwerking met de ouders het aangaan en onderhouden van sociale contacten van de bewoners, zorgen zo nodig voor het bijhouden van de financiën, de afwikkeling van post en administratie, en ze zorgen dat bewoners bij hun clubs komen. De bewoners worden daarbij gestimuleerd zelf te doen wat ze zelf kunnen.

Een bijzondere rol binnen het team is weggelegd voor de gastvrouwen, die continu voor ‘warme aanwezigheid’ zorgen. Zij helpen bijvoorbeeld met de was bij bewoners die dat zelf niet kunnen en zorgen voor de maaltijden (boodschappen, samen koken). Ook de huishoudelijke verzorging wordt door het team geregeld.

Vanuit ASVZ coördineert een sectormanager de zorg. Er is een vaste orthopedagoog van ASVZ beschikbaar voor Olivier. Beiden, sectormanager en orthopedagoog, overleggen regelmatig in een driehoeksoverleg met de teamleider.

De twaalf bewoners hebben ieder een persoonlijk begeleider en een assistent-begeleider. De persoonlijk begeleider (PB’-er ) is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en ouders. Halfjaarlijks (en zo nodig vaker) wordt een afspraak belegd tussen bewoner, PB’-er en ouders om de gang van zaken en de begeleidingsdoelen door te spreken. De individuele zorg en ondersteuning en begeleidingsvragen staan beschreven in een Individueel Plan (IP), dat minstens één keer per jaar wordt geactualiseerd. De PB’-er, de teamleider, de orthopedagoog, de ouders en uiteraard de bewoner houden in samenspraak het Individueel Plan actueel.

ASVZ regelt via het eigen systeem de afspraken met de vrijwilligers die bij Olivier actief zijn. ASVZ vraagt van alle personeelsleden en vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag.

4.         Organisatie Olivier

De Olivier-organisatie kent drie onderdelen. Stichting Olivier behartigt de zakelijke aspecten van zorg en wonen, Vereniging Olivier is er voor het sociale gebeuren en Stichting Steunfonds Olivier is opgericht om de continuïteit van Olivier te waarborgen.

4.1.      Stichting Olivier

Stichting Olivier regelt de zakelijke belangen van Olivier voor zorg en wonen. Het bestuur van Stichting Olivier bestaat uit drie ouders, een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur van de Stichting vergadert gemiddeld zesmaal per jaar of zo vaak als nodig is. Zij bereidt ook het kwartaaloverleg voor dat zij heeft met ASVZ, samen met de teamleider en de sectormanager. De verslagen van de bestuursvergaderingen en het overleg met ASVZ worden aan alle ouders beschikbaar gesteld via de interne website van Olivier, zodat zij altijd op de hoogte kunnen zijn van belangrijke ontwikkelingen en de (financiële) stand van zaken. De Stichting heeft de formele contracten afgesloten met ASVZ en de Woonstichting en met de individuele bewoners of hun wettelijk vertegenwoordigers. Daarnaast behartigt zij de formele, externe contacten.

Het bestuur van de Stichting ziet erop toe dat de kwaliteit van de zorg, de inzet van personeel en de huishoudelijke verzorging gewaarborgd blijft. Vanuit het bestuur worden, in samenspraak met de werkgroep Financiën, de toekenningsbeschikkingen van het PGB van het Zorgkantoor gecontroleerd. Als ouders hulp nodig hebben bij een aanvraag, een herindicatie of een bezwaarprocedure kunnen zij een beroep doen op het stichtingsbestuur.

De statuten voor de Stichting en Vereniging Olivier zijn op 15 januari 2008 ten overstaan van notaris Beijsens van Daamen Notarissen uit Tilburg ondertekend. Het bijbehorend huishoudelijk reglement van de Stichting beschrijft hoe praktische zaken worden geregeld (bijlage 7.1.3). Stichting Olivier staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17218509. Stichting Olivier heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag verbonden als voorwaarde voor een bestuursfunctie.

4.1.1. Contracten en collectieve afspraken

Stichting Olivier heeft met diverse partijen contracten afgesloten. Olivier hanteert als uitgangspunt dat zonder zorg geen huurcontract wordt gesloten en dat de huurders zich verplichten om de zorg die zij nodig hebben via Olivier te regelen met ASVZ. Contractueel is zowel in het huurcontract als in het zorgcontract vastgelegd dat de bewoner geen andere zorgverlener mag inhuren en dat huur en zorg onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bij alle financiële afspraken gaan we uit van onderlinge solidariteit. Er gelden bijvoorbeeld vaste maaltijdprijzen, alle bewoners betalen dezelfde eigen bijdrage voor schoonmaak van hun appartement, de huurprijs is voor alle appartementen hetzelfde ook al zijn er verschillen in grootte, en ook de servicekosten (onder meer voor liftonderhoud) zijn voor iedereen gelijk.

 

 Zorgcontract

Met ASVZ is de Stichting een overkoepelend contract aangegaan voor de levering van zorg en begeleiding. Stichting Olivier heeft met elke bewoner een individueel contract op maat afgesloten (zie bijlagen onder 7.2.1 en 7.2.2). Daarin wordt, op basis van de door het CIZ afgegeven indicatie van de bewoner, vastgelegd welke zorg en ondersteuning hij of zij krijgt, tegen een vast maandbedrag. Dit maandbedrag is gebaseerd op de zorgbehoefte (zoals omschreven in het IP) en het aan de ZZP-indicatie gerelateerde PGB-bedrag. Jaarlijks wordt het vaste maandbedrag geïndiceerd op basis van de PGB-toekenning voor het komende kalenderjaar. Hiertoe overleggen alle ouders de jaarlijkse PGB-beschikkingen van het Zorgkantoor aan twee ouders die de administratie begeleiden. Voor de bewoners die dagbesteding ook via PGB geregeld hebben, worden extra zorgkosten in rekening gebracht voor de dagen dat ze niet naar de dagactiviteiten gaan en dus zorg krijgen van team Olivier, binnen de ruimte die het dagbestedingsbudget toelaat.

Sinds 1 januari 2015 worden de zorgfacturen van Olivier vanwege de invoering van het trekkingsrecht uitbetaald door de SVB. Daartoe zijn per bewoner zorgbeschrijvingen aangeleverd en goedgekeurd door het Zorgkantoor. De SVB beoordeelt de zorgcontracten voordat tot uitbetaling aan Stichting Olivier wordt overgegaan.

 

 Huurcontract

Met Woonstichting Leystromen is Stichting Olivier een overkoepelend contract, voor de huur, overeengekomen. Vervolgens heeft Stichting Olivier met elke bewoner een individueel huurcontract afgesloten, dat overeenkomt met de opzet en voorwaarden van de Woonstichting (zie bijlage 7.2.3 en 7.2.4). Afspraak met de Woonstichting is dat de huurprijs voor alle appartementen. onder het niveau blijft voor de huurtoeslag. De bewoners moeten een aanvraag voor huurtoeslag indienen bij de Belastingdienst. Voor de huurtoeslag geldt een vermogenstoets van ruim € 21.000.

Met Woonstichting Leystromen zijn goede afspraken gemaakt wat wel of niet onder de servicekosten valt. Servicekosten vallen gedeeltelijk onder de huurtoeslag: de subsidiabele huur (dit is de huur waarover huurtoeslag wordt berekend) bestaat uit de kale huur en een gedeelte van de servicekosten.

 

 Contract gezamenlijke huishouding

Er zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke huishouding tussen de bewoners en Stichting Olivier (zie bijlage 7.2.5). Een huiselijke sfeer en gezamenlijke maaltijden zijn belangrijk voor het sociaal functioneren van de groep. De personeelsbezetting is hierop afgestemd: in de gemeenschappelijke woonkamer is de gastvrouw de spil. Vanuit oogpunt van solidariteit betalen alle bewoners een vast bedrag aan de gezamenlijke huishoudpot (bestemd voor koffie/thee/fris/drank en lief en leed potje). Behalve deze vaste component betalen zij een vast bedrag per genoten warme maaltijd, lunch en ontbijt. Ook ouders of bezoekers kunnen – uiteraard tegen betaling – mee eten, als dit op tijd worden gemeld. De kosten worden door het team verrekend met de huishoudpot. Procedure en inrichting van de administratie/ verantwoording van de huishoudpot staan onder supervisie van de teamleider en de penningmeester van de Stichting. De penningmeester stuurt de bewoners voor de gezamenlijke huishouding iedere maand een rekening.

 

 Woningaanpassingen

Alle (ouders van) bewoners hebben bij aanvang van Olivier op basis van de Wmo bij de gemeente Oisterwijk een aanvraag ingediend voor noodzakelijke individuele woningaanpassingen. Met de gemeente en de Woonstichting is volgens afspraak een aantal individuele en collectieve woningaanpassingen geregeld. Collectieve aanpassingen die door de Woonstichting zijn gerealiseerd, betreffen onder meer het aanbrengen van hoge balkon- en hekafbakeningen (valbescherming), verbrede deuren (rolstoeldoorgankelijkheid), grote badkamers, inductiekookplaten en rookmelding.

 

 Collectieve inkoop

Verzekeringen zoals inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand worden collectief ingekocht, aansluitingen van internet, tv en telefoon worden gezamenlijk geregeld, er wordt jaarlijks geadviseerd over de goedkoopste energieleverancier, etc. Overwegingen om voor alle bewoners de verzekeringen collectief in te kopen zijn: één aanspreekpunt voor afhandeling van verzekeringszaken is efficiënt en collectief inkopen is goedkoper. Er is tevens een verzekering afgesloten voor bestuursaansprakelijkheid voor Stichting Olivier en Stichting Steunfonds Olivier.

De ziektekostenverzekering voor de bewoners wordt individueel geregeld.

 

 Afspraken nieuwe bewoners

Voordat definitieve afspraken worden gemaakt over de komst van een nieuwe bewoner, worden de ouders gevraagd om een intentieverklaring te ondertekenen waarmee de ouders aangeven in te stemmen met de visie en organisatie van Olivier zoals in deze notitie is beschreven (zie bijlage 7.3.3).

Als vergoeding voor de pasklare woon-zorg-infrastructuur, de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten etc. wordt sinds 2012 van nieuwe bewoners een instappremie van € 2.500 gevraagd. Dit bedrag komt ten goede als donatie aan het Steunfonds Olivier.

4.1.2. Werkgroepen

Olivier wil door de manier waarop zij haar activiteiten organiseert ervoor zorgen dat het Wooninitiatief tot in lengte van jaren blijft bestaan. Voor die toekomstbestendigheid is de daadwerkelijke inzet van ouders en andere familieleden van groot belang. Het deelnemen aan werkgroepen creëert betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Op basis van voorkeuren en competenties zijn via een min of meer vanzelf lopend proces de werkgroepen bemenst. De werkgroepen dragen deelverantwoordelijkheid of werken op verzoek van het bestuur autonoom onderwerpen uit waarna teruggekoppeld wordt aan het bestuur voor akkoord. Het bestuur bekijkt of volgens de visie gehandeld wordt en of zaken aansluiten op de activiteiten van de andere werkgroepen. Het bestuur neemt in principe altijd besluiten op basis van adviezen van de werkgroepen. Ouders zijn actief in permanente (Beheer, Financiën, Publiciteit) en tijdelijke werkgroepen (Inrichting, Sponsoring, Open Dag). In de werkgroepen wordt de besluitvorming voor het bestuur van de Stichting en het overleg met de Raad van Belanghebbenden voorbereid. Enkele malen per jaar worden in samenspraak met het team thematische bijeenkomsten voor de ouders voorbereid.

De taken en verantwoordelijkheden van de werkgroepen worden hierna aan de hand van enkele thema’s beschreven.

 

Zorg

Voor de start van Olivier is een werkgroep Zorg erg actief geweest bij de selectie van de zorgaanbieder. De werkgroep was ook nauw betrokken bij de sollicitatieprocedures voor de teammedewerkers. Na de start heeft de werkgroep geprobeerd om diverse aspecten van zorg aan te pakken vanuit het uitgangspunt ‘de ouders hebben de regie’. Al snel werd duidelijk dat dit niet goed werkte omdat de groep ouders geen overzicht heeft over de zorgbehoeften van de totale bewonersgroep – dat heeft alleen het team – waardoor de werkgroep geen beslissingen kon nemen over de uiteenlopende thema’s die aan bod kwamen. Daarom is besloten de werkgroep Zorg op te heffen en in plaats daarvan themabijeenkomsten te organiseren. Twee- of driemaal per jaar worden nu bijeenkomsten gehouden over een actueel thema. De organisatie ligt in handen van enkele betrokken ouders, in overleg met het bestuur van de Stichting en het begeleidingsteam. Eventueel worden hierbij ook experts van buiten betrokken.

Themabijeenkomsten zijn bijvoorbeeld gericht op:

 • de onderlinge sociale cohesie (dagelijkse omgang met elkaar);
 • de huishoudelijke zorg incl. de sociale aspecten van het koken;
 • communicatie in brede zin;
 • de ‘driehoek’ tussen bewoner-ouders-begeleiders;
 • de toekomst van de zorg;
 • de manier van werken van het team: de zorgorganisatie en personele inzet.

 

 Beheer

De werkgroep Beheer houdt namens Stichting Olivier toezicht op het gebruik en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en de appartementen van de bewoners. Zij onderhoudt ook de contacten met de Woonstichting: met de Woonstichting vindt regelmatig overleg plaats over de aanpassing van de huren, de hoogte van de servicekosten, aanpassingen aan het gebouw, het functioneren van gebouwelijke voorzieningen, tuinonderhoud e.d. Ook vindt overleg plaats met de beheerder van het Antoniushuis en de senioren die in het Antoniushuis wonen.

Taken van de werkgroep Beheer zijn:

 • contacten en afspraken met Woonstichting Leystromen over huren, servicekosten, WKO;
 • ondersteunen aanvragen huurtoeslag en contacten met Belastingdienst;
 • bijhouden elektriciteitsverbruik en stimuleren van zuinig gebruik;
 • afstemming zaken met betrekking tot beheer gebouw, tuin, fietsenstalling;
 • afstemming met andere bewoners in het Antoniushuis (in overleg met teamleiding);
 • technische ondersteuning begeleidingsteam;
 • ondersteuning gebruik van internet, tv, telefoon;  toezien op beheer en onderhoud inventaris.

De werkgroep Beheer heeft een beperkt budget voor vervangings- en reparatiekosten en doet jaarlijks verslag van haar uitgaven. Voor zover onderhoud en reparaties van de collectieve ruimten niet door de ouders zelf uit te voeren zijn, wordt in overleg met het team een leverancier ingeschakeld.

 

 Financiën

De werkgroep Financiën houdt namens Stichting Olivier toezicht op het financiële reilen en zeilen. Daarnaast geeft zij het Stichtingsbestuur advies over aan te pakken financiële zaken.

Taken van de werkgroep Financiën:

 • maken van begrotingen;
 • overleg met de accountant over de financiële jaarverslagen;
 • facturering aan bewoners voor zorg, WKO, telefoon/internet, eten, schoonmaak e.d.;
 • betalingen uitvoeren en controleren, bijhouden van de boekhouding;
 • toezicht op nakomen van gemaakte financiële afspraken;
 • bewaking van de PGB-opbrengsten versus de zorgkosten;
 • bijhouden van overheidsbeleid wat betreft de financiering van de zorg;  advies over alle mogelijke financiële aspecten.

Alle PGB-inkomsten worden besteed aan de zorg voor de bewoners, behoudens een beperkt bedrag voor de exploitatiekosten van de Stichting (accountantskosten, materiaalkosten, reservering voor (onvoorziene) collectieve uitgaven, risicodekking).

De grootste uitgavenpost vormen de zorgkosten. ASVZ stuurt per maand achteraf één factuur voor alle personeelskosten. Stichting Olivier factureert maandelijks (achteraf) aan de bewoners een vast maandbedrag voor de zorgkosten (zie hoofdstuk 4.1.1).

Om de kosten van de zorg te bewaken vinden twee controles plaats. Aan het begin van ieder jaar worden met ASVZ afspraken gemaakt over de te leveren zorg en de daarop afgestemde personeelsbezetting. ASVZ berekent de kosten van die personeelsbezetting voor een reeks van 5 jaren en geeft aan hoe de kosten voor het eerste jaar zijn opgebouwd; dit betreft een overzicht van alle salariskosten (inclusief toeslagen) van de teamleider, de (assistent)-begeleiders, de gastvrouwen, de huishoudelijk medewerkers en de orthopedagoog, inclusief 10% overhead en afkoop van ziektekosten à 6%. ASVZ verplicht zich ertoe dat de kosten in het eerste jaar binnen het afgesproken bedrag voor de totale zorgkosten blijven. Op deze manier kan Olivier ook de kosten voor een reeks van jaren in de gaten houden en afwegen tegen de te verwachten inkomsten uit de PGB’s. Een tweede controle betreft toetsing van de geleverde personeelsinzet op basis van een eenvoudige aanwezigheidsregistratie van ASVZ. Hierdoor kunnen we nagaan of de gevraagde hoeveelheid zorg geleverd wordt, de ingediende rekeningen kloppen en de PGB’s optimaal besteed worden.

De huurkosten zijn de andere grote uitgavenpost. Met uitzondering van de servicekosten voor de algemene ruimte ontvangt de Stichting de huurkosten terug van de bewoners; de bewoners betalen de huur uit eigen inkomsten. De hoogte van de huur en de servicekosten wordt jaarlijks bepaald door de Woonstichting.

Wat betreft de afhandeling van financiële zaken zijn de verantwoordelijkheden gescheiden. De penningmeester van de Stichting bepaalt of een rekening betaald kan worden (gedelegeerde taak van het bestuur), een andere ouder beheert de administratie en voert de betalingen uit. De penningmeester zelf is daartoe niet geautoriseerd. Alle betalingen verlopen via de bank, er zijn geen kasuitgaven of -inkomsten. Op die manier wordt de kans op vergissingen en onduidelijkheden ingeperkt. Alle uitgaven van bestuursleden en andere ouders, zoals reiskosten, worden uit eigen zak betaald.

Vanuit bundeling van kennis en krachten adviseert de werkgroep ook de besturen van de Vereniging Olivier en de Stichting Steunfonds Olivier. Een accountant stelt de jaarrekeningen op van alle drie de organisaties (Stichting, Vereniging en Steunfonds).

 

 Publiciteit

Goede communicatie is belangrijk om zaken voor elkaar te krijgen en om iedereen voldoende op de hoogte te houden. Van al het overleg inclusief dat van het bestuur met ASVZ worden de verslagen op de interne website (www.vanolivier.nl) gepubliceerd. Hierop wordt ook een agenda met activiteiten bijgehouden en worden foto’s van activiteiten geplaatst. De interne website is alleen voor direct bij Olivier betrokkenen toegankelijk. Zij kunnen ook inloggen via de openbaar toegankelijke website: www.oliviermoergestel.nl.

Taken van de werkgroep Publiciteit zijn:

 bijhouden en actualiseren van interne en externe website;  uitbrengen mailnieuwsbrief.

Olivier brengt twee of drie keer per jaar via de mail een nieuwsbrief uit. De eerste Oliviermailnieuwsbrief dateert van december 2007. De mailnieuwsbrieven werden aanvankelijk opgesteld om de ouders van alle toen snel verlopende ontwikkelingen in het kort op de hoogte te houden. Later is het accent verschoven naar het beschrijven van de activiteiten die voor de bewoners georganiseerd worden, thematische beschrijvingen, mededelingen zoals personeelswisselingen, verslag van evaluatierondes en aparte projecten. Daarmee heeft de mailnieuwsbrief nadrukkelijker een externe functie gekregen. Alle Olivier mailnieuwsbrieven worden op de externe website gezet.

4.2.      Raad van Belanghebbenden

Aan de Stichting is een Raad van Belanghebbenden toegevoegd, waarvan alle ouders lid zijn. Door dit lidmaatschap hebben zij allemaal een directe relatie met de zakelijke Stichting. In de voorbereidingsfase van Olivier vonden vergaderingen van de Raad van Belanghebbenden maandelijks plaats. Inmiddels vergadert de Raad van Belanghebbenden drie keer per jaar, of vaker indien nodig, met het bestuur van de Stichting. Deze vergaderingen worden voorbereid door het bestuur van de Stichting.

Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt dat aan ouders en de teamleider beschikbaar wordt gesteld (via de interne website).

4.3.      Vereniging Olivier

Vereniging Olivier bevordert en onderhoudt het sociaal netwerk van ouders, familie, vrienden en vrijwilligers. Daarnaast is de Verening erop gericht om de interactie met de dorpsgemeenschap van Moergestel te stimuleren. Olivier wil nadrukkelijk onderdeel zijn van de (lokale) gemeenschap en doet daarom zoveel mogelijk mee aan (het organiseren van) activiteiten in het dorp. Te denken valt aan het organiseren van discoavonden, meedoen aan de avondvierdaagse, de carnavalsoptocht en Fietsdorp Moergestel, gezamenlijke activiteiten met RIBW en verzorgingshuis Stanislaus in Moergestel, Wiekentkunst etc. Ook de ouders en vrijwilligers zijn, als het even kan, bij al die activiteiten van de partij. Tot de activiteiten behoren ook de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse collecte voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind in Moergestel en ondersteuning van de lokale zorgstructuur door actieve deelname aan de ontwikkeling van de Dienstencoöperatie Zorg-voor-Elkaar in OisterwijkMoergestel-Heukelom.

Alle ouders van de bewoners zijn lid van de Vereniging; ze betalen jaarlijks € 500 per ouderpaar. Ook de meeste broers en zussen zijn lid van de Vereniging. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit vier ouders en een broer. Vergaderingen van het verenigingsbestuur vinden tweemaandelijks plaats en de verslagen zijn voor alle leden via de interne website in te zien. Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering.

De Vereniging heeft de ANBI-status: Algemeen Nut Bevorderende Instelling waardoor een gift aftrekbaar is van de belasting. Met de Belastingdienst heeft overleg plaatsgevonden over eventuele BTW afdracht en de ANBI status.

Ook bij de Vereniging gaan alle inkomsten en uitgaven via de bank. Uitgaven die het team doet voor activiteiten, worden jaarlijks begroot en halfjaarlijks voorgeschoten. De Vereniging maakt daartoe een bedrag over naar de teamrekening bij ASVZ, waarover ASVZ de controle heeft. Het team kan betalen in contanten. Achteraf worden de uitgaven door de penningmeester van de Vereniging gecontroleerd.

Vereniging Olivier staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17219137. Ook Vereniging Olivier heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag verbonden als voorwaarde voor een bestuursfunctie.

4.3.1. Vrienden van Olivier

Onder auspiciën van Vereniging Olivier zijn de ‘Vrienden-van-Olivier’ opgericht. Bedoeling van dat netwerk is om de verbondenheid van de ‘buitenwereld’ met Olivier te bevorderen. Vrienden kunnen op verschillende wijzen hun betrokkenheid tonen. Meest passief is een financiële bijdrage, maar algemeen geldt: vriendschap is gratis. Vrienden kunnen ook daadwerkelijk meehelpen bij activiteiten van en voor Olivier: een keer voor de groep komen koken of een uitstapje organiseren bijvoorbeeld. Het is ook mogelijk de vriendschap vanuit een specifieke expertise in te vullen. Denk aan het leveren van juridische know-how of het aanboren van een eigen netwerk om zaken geregeld te krijgen voor de Oliviergemeenschap of voor andere, vergelijkbare doelgroepen.

Vrienden krijgen de mailnieuwsbrief toegestuurd en worden uitgenodigd voor speciale activiteiten zoals de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Olivier of een Open Dag.

4.4.      Stichting Steunfonds Olivier

Het Steunfonds is in december 2008 opgericht met als doel de continuïteit van Olivier te waarborgen door dekking van de financiële risico’s. Deze risico’s kunnen te maken hebben met (tijdelijke) leegstand en daardoor wegvallen van PGB inkomsten, onverwachte schommelingen in personeelskosten en tekorten als gevolg van ingrepen van de overheid in de financiering van de zorg. De reserves van het Steunfonds zijn onder meer opgebouwd uit schenkingen en donaties. Stichting Steunfonds heeft een driehoofdig bestuur dat is samengesteld uit een vertegenwoordiging van twee ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners, waarvan minimaal één bestuurslid van de Stichting Olivier en maximaal één extern. Tot nog toe bestaat het bestuur uit drie ouders.

5.         Maatschappelijke participatie

Het wordt mensen met een beperking niet altijd gemakkelijk gemaakt om mee te doen in de maatschappij. Daarom zet Olivier zich op verschillende manieren in om de participatie van mensen met een beperking in de maatschappij te bevorderen. Belangrijk uitgangspunt van ons Wooninitiatief is immers dat onze bewoners zoveel als mogelijk volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Ouders van Olivier dragen proactief en constructief bij aan diverse maatschappelijke initiatieven die in de gemeente Oisterwijk en in de kern Moergestel worden ontwikkeld. Goede interactie met het dorp Moergestel zal leiden tot meer sociaal contact, minder eenzaamheid en daardoor gelukkiger mensen. Alle activiteiten zowel individueel als collectief, zoals de Carnavalsoptocht, deelname aan sportschool en sportclubs, muziek, kaarten, biljarten en avondvierdaagse, versterken die contacten en verdienen de ondersteuning van Olivier. Ook onze gemeenschappelijke ruimte kan gebruikt worden voor in te passen activiteiten om het contact met andere dorpsbewoners makkelijker op gang te brengen.

Voor de Olivierbewoners wordt samen met ASVZ bekeken op welke manier zij hun dagelijkse activiteiten (dagbesteding, (vrijwilligers)werk, hobby’s) zoveel mogelijk kunnen verrichten in de eigen omgeving. Bewoners zijn actief in het verzorgingshuis in Moergestel en in de plaatselijke supermarkt en ze sporten bij de lokale sportschool.

Daarnaast ondersteunt Olivier nieuwe Wooninitiatieven in woord en daad, door het delen van verworven kennis en expertise. Het kan dan gaan om beleidsontwikkelingen op het terrein van de gehandicaptenzorg, de veranderingen in wetgeving waar Wooninitiatieven mee te maken krijgen (overheveling van taken van AWBZ naar Wmo en Wlz), praktische hulp bij het verwerven van sponsorgelden, adviezen bij het opstellen van een exploitatieplan of contracten met een zorgaanbieder en wooncorporatie.

Ook wordt momenteel met diverse partijen in de gemeente Oisterwijk overlegd hoe in het kader van de ‘kanteling’ van het zorgbeleid een bijdrage kan worden geleverd aan een sterkere welzijns- en zorg-infrastructuur. Uiteindelijk kan ook Olivier als onderdeel van zo’n sterkere infrastructuur in de toekomst een bijdrage leveren en er voordeel van hebben.

Olivier is aangesloten bij het Platform Wooninitiatieven in Brabant (www.zorgbelang-brabant.nl) en is lid van het Landelijk Steunpunt Wonen van Per Saldo, belangenbehartiger van PGBhouders (www.pgb.nl), specifiek voor Wooninitiatieven. Een aantal ouders is tevens lid van budgethoudersvereniging Naar Keuze (www.naar-keuze.nl).

6.         Continuïteit van Olivier

De continuïteit van Olivier is niet vanzelfsprekend. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld:

 • verminderde inzet of inzetbaarheid (door ouder worden) van ouders;
 • verlies van onderling draagvlak en vertrouwen door tekortschietende communicatie, onvoldoende vasthouden van de collectieve gedachte en/of prioriteit geven aan het individueel belang;
 • haperende samenwerking tussen team, bewoners en ouders/wettelijk vertegenwoordigers;
 • onvoldoende maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid;
 • onvoldoende samenwerking met andere initiatieven en organisaties;
 • veranderingen in regelgeving en overheidsbeleid ten aanzien van bekostiging van de zorg en inkomsten (veelal Wajong) voor de bewoners;
 • onvoldoende gebruik maken van (externe) middelen en mogelijkheden.

 

Mocht Olivier onverhoopt financieel gezien in zwaar weer terecht komen, dan is de beleidslijn:

 • altijd de tering naar de nering zetten. Zo wordt de inzet van personeel steeds afgestemd op de CIZ-indicaties, en daarmee op het totaal beschikbare PGB;
 • externe financiering zoeken;
 • tijdelijke en zo kort mogelijke aanvulling vanuit het Steunfonds Olivier;
 • Zorg-in-Natura constructie als laatste redmiddel. Deze mogelijkheid is ook voorzien in het contract met zorgaanbieder ASVZ.

 

7.         BIJLAGEN
7.1.      Statuten en reglementen

7.1.1. Statuten Stichting Olivier

7.1.2. Statuten Vereniging Olivier

7.1.3. Huishoudelijk Reglement Stichting Olivier

7.1.4. Huisregels

 

7.2.      Contracten

7.2.1. Individueel zorgcontract + toelichting

7.2.2. Dienstverleningsovereenkomst tussen Olivier en ASVZ

7.2.3. Individuele huurovereenkomst

7.2.4. Overeenkomst van huur en verhuur tussen Olivier en Stromenland

7.2.5. Overeenkomst gezamenlijke huishouding

 

7.3.      Afspraken bij vertrek en bij de komst van een nieuwe bewoner

7.3.1. Verhuisprotocol

7.3.2. Profielschets nieuwe bewoner

7.3.3. Intentieverklaring