Stichting Olivier

Stichting Olivier regelt de zakelijke belangen van Olivier voor zorg en wonen. Het bestuur van de stichting vergadert daartoe gemiddeld zesmaal per jaar. Zij bereidt ook het overleg voor dat zij viermaal per jaar heeft met ASVZ, met de teamleider en de sectormanager. Alle ouders krijgen alle verslagen van bestuursvergaderingen ter inzage, zodat zij altijd op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen en de (financiële) stand van zaken.
Het bestuur van Stichting Olivier bestaat uit drie ouders. De stichting heeft de formele contracten afgesloten met de zorgverlener en de woonstichting en met de individuele bewoners of hun wettelijk vertegenwoordigers. Daarnaast behartigt zij de formele, externe contacten.

Met ASVZ is de stichting een overkoepelend contract aangegaan voor de levering van zorg en begeleiding. Zij sluit bovendien jaarlijks met elke bewoner een contract op maat. Daarin wordt, op basis van de door het CIZ afgegeven indicatie van de bewoner, vastgelegd welke zorg en ondersteuning hij of zij krijgt.

Ook met woonstichting Leystromen is Stichting Olivier een overkoepelend contract, voor de huur, overeengekomen. Vervolgens heeft Stichting Olivier elke bewoner een individueel huurcontract voorgelegd, dat overeenkomt met de opzet en voorwaarden van de woonstichting. Ook zijn afspraken over de gezamenlijke huishouding tussen de bewoners en Stichting Olivier contractueel vastgelegd.

Het bestuur van de Stichting ziet erop toe dat de kwaliteit van de zorg, de inzet van personeel en de huishoudelijke verzorging gewaarborgd blijft.

Vanuit het bestuur worden, in samenspraak met de werkgroep Financiën, de toekenningsbeschikkingen van het PGB van het Zorgkantoor gecontroleerd. Als ouders hulp nodig hebben bij een aanvraag, een herindicatie of een bezwaarprocedure kunnen zij op het stichtingsbestuur een beroep doen.

De statuten voor de Stichting en Vereniging Olivier zijn op 15 januari 2008 ten overstaan van notaris Beijsens van Daamen Notarissen uit Tilburg ondertekend. Het bijbehorend huishoudelijk reglement van de Stichting voorziet erin dat praktische zaken worden geregeld. Stichting Olivier staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17218509.

Raad van Belanghebbenden

Aan de Stichting is een Raad van Belanghebbenden toegevoegd. Omdat de ouders daar lid van zijn, hebben zij allemaal een directe relatie met de zakelijke Stichting. In de voorbereidingsfase van Olivier vonden vergaderingen van de Raad van Belanghebbenden maandelijks plaats. Inmiddels vergadert de Raad van Belanghebbenden drie keer per jaar, of vaker indien nodig, met het bestuur van de Stichting. Deze vergaderingen worden voorbereid door het bestuur van de Stichting. Van alle vergaderingen komen er verslagen die de ouders en de teamleider kunnen raadplegen.

Comité van aanbeveling

Het Comité van aanbeveling bestaat uit te goeder naam en faam bekend staande inwoners uit Moergestel. Het comité heeft tot doel de bekendheid van Olivier te vergroten en de integratie in Moergestel te vergemakkelijken.
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

  • L.H.J.L. van Dam, accountant
  • Mr. P.Th.A. de Hair, oud-notaris
  • L.F.J.M. van den Meijdenberg, oud-voorzitter Audacia
  • J.F. van den Meijdenberg, fysiotherapeut

 

Steunstichting

De Steunstichting Olivier is opgericht om de continuïteit en toekomstbestendigheid van Olivier te ondersteunen. Het bestuur van de Steunstichting bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van de Stichting.