Stuurgroep Toekomst

De Stuurgroep Toekomst van Olivier heeft tot doel om Olivier beter op de toekomst voor te bereiden. De Stuurgroep is van start gegaan in 2017 na voorbereidend werk van de werkgroep Toekomstbestendigheid ofwel ‘Olivier for ever. Deze laatste werkgroep had als taak risico’s van Olivier te inventariseren en een aanpak te bedenken om de te verwachten problemen te tackelen vanuit de gedachte dat bewoners en hun ouders ouder worden en hun werkzaamheden voor Olivier zullen moeten gaan overdragen. De Stuurgroep heeft als hoofdtaak de kaders te beschrijven waar Olivier voor staat inclusief de grenzen van de collectiviteit, en overeenstemming bereiken tussen team en ouders (en broers/zussen) over wat wel en wat niet van Olivier mag worden verwacht De Stuurgroep bestaat uit vier ouders en de teamleider. Sinds de start van de stuurgroep zijn themagroepen bestaande uit ouders en teamleden actief geweest om deelonderwerpen uit te werken en is een start gemaakt met het beschrijven en vastleggen van alle afspraken die binnen de kaders van Olivier zijn gemaakt.

Olipedia

Alle inhoudelijke en organisatorische informatie over Olivier wordt systematisch vastgelegd in Olipedia: een intern digitaal toegankelijk naslagwerk met doorklikopties dat op de interne website van Olivier wordt geplaatst. Bedoeling van Olipedia is dat toekomstige betrokkenen snel en goed inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop zaken zijn geregeld en in de argumentatie daarvoor. Alle onderwerpen die in Olipedia terechtkomen, worden eerst in de Stuurgroep en het bestuur van Stichting of indien van toepassing in het bestuur van Vereniging Olivier besproken en voorgelegd aan de Raad van Belanghebbenden.

Themagroepen

Deelonderwerpen die relevant zijn voor de toekomst van Olivier worden uitgewerkt in themagroepen waarin ouders, teamleden en bij voorkeur ook broers en zussen samenwerken. Themagroepen zijn per definitie tijdelijk actieve groepen. Themagroepen zijn actief (geweest) op de volgende gebieden:

  • Social Media
  • Nalatenschap en erfrecht
  • Olivier in 2025
  • Eigen regie
  • Noodzakelijk, nuttig, leuk
  • Inventarisatie betrokkenheid broers en zussen.