Werkgroepen

Olivier wil ook door de manier waarop zij haar activiteiten organiseert ervoor zorgen dat het Wooninitiatief tot in lengte van jaren blijft bestaan. Voor die toekomstbestendigheid is de daadwerkelijke inzet van ouders en andere familieleden van groot belang.
Ouders zijn actief in de besturen van Stichting en Vereniging Olivier, maar ook in permanente (Beheer, Financiën, Publiciteit) en tijdelijke werkgroepen (Inrichting, Sponsoring). In de werkgroepen wordt de besluitvorming voor het bestuur van de Stichting en het overleg met de Raad van Belanghebbenden voorbereid.

Taken werkgroepen:

Werkgroep Beheer
– contacten en afspraken met Woonstichting Leystromen over huren, servicekosten, Warmte Koude Opslag (in overleg met penningmeester),
– bijhouden elektriciteitsverbruik en stimuleren van zuinig gebruik,
– afstemming zaken met betrekking tot beheer gebouw: tuin, fietsenstalling,
– afstemming met andere bewoners Antoniushuis (in overleg met teamleiding),
– technische ondersteuning begeleidingsteam,
– toezien op beheer en onderhoud inventaris.

Werkgroep Financiën
– toezicht op nakomen gemaakte financiële afspraken,
– bijhouden overheidsbeleid op het terrein van de financiering van de zorg,
– uitvoering boekhouding, o toezicht op sponsoring en verantwoording van sponsormiddelen,
– bewaking zorgkosten,
– facturering diverse kosten aan bewoners.